Stichting Certipet maakt kwaliteit zichtbaar.

Gedragsproblemen bij huisdieren kunnen kleine ongemakken zijn. Ze kunnen echter ook leiden tot vroegtijdige euthanasie of afstand aan het asiel.

Momenteel wordt internationaal in de veterinaire wereld de discussie gevoerd hoe te voorzien in de toenemende vraag naar behandeling van gedragsproblemen en hoe door te verwijzen naar gekwalificeerde en professionele diergedragstherapeuten. Dus een gegarandeerd professioneel en transparant zorgsysteem van A tot Z.

 

 

Ook in Nederland bestaat bij dierenartsen en andere hulpverleners de behoefte door te verwijzen en/of samen te werken met professioneel geschoolde diergedragstherapeuten voor een optimale zorg voor het welzijn van mens en dier. Echter het beroep diergedragstherapeut behoort niet tot de beschermde professies zoals in de veterinaire en andere medische disciplines.

In de praktijk heerst een wildgroei aan gedragstherapeuten, van zeer goed opgeleid tot in het geheel niet opgeleid. Transparantie en herkenbaarheid van de aanwezige kennis en kunde waar een professionele diergedragstherapeut over beschikt, zijn hierbij de kernbehoefte.

Het doel van Stichting Certipet is het herkenbaar maken van een geschoolde en professionele beroepsgroep van actieve diergedragstherapeuten.

 

Inzicht in kwaliteit en professionaliteit middels een accreditatiesysteem

Om de kwaliteit te bewaken hanteert Stichting Certipet een accreditatiesysteem. De accreditatie  is gebaseerd op transparante criteria ten aanzien van (voor)opleiding, kennis en ervaring. Dit houdt tevens een eenmalige beoordeling in van een aantal schriftelijk in te leveren ‘cases’ uit de praktijk.

Beoordeling van deze cases vindt plaats door twee onafhankelijke beoordelaars die niet weten wie ze beoordelen.

Na deze eenmalige beoordeling wordt de accreditatiestatus gecontinueerd op basis van onder andere nascholing en werkzame uren in de professie.

Per beroepsprofiel zijn criteria opgesteld die gedownload kunnen worden op de pagina ‘Beroepsprofieleisen’ .

Op dit moment accrediteert stichting Certipet voor twee profielen:

Diergedragstherapeuten (DGT) en Klinisch diergedragstherapeuten (KDGT), waarbij voor het laatste profiel tevens onderzoekservaring en onderzoeksactiviteiten worden vereist (evt. gepromoveerd).

 

Klachtenprocedure en ethische code

Stichting Certipet heeft een klachtenprocedure en hanteert een ethische code die ondertekend dient te worden bij accreditatie. Hierbij staat voorop het zorgdragen voor de gezondheid en het welzijn van het dier en het streven naar een optimale harmonieuze mens-dier relatie.

 

Ga naar boven